Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborcze

Zarząd Beskidzkiego Stowarzyszenia Paralotniowego zaprasza serdecznie na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborczego, które odbędzie się 05.04.2009 o godzinie 17.00 w sali szkoleniowej Górskiej Szkoły Szybowcowej AP „Żar”

im. Adama Dziurzyńskiego ul. Górska 19, Międzybrodzie Żywieckie.

Program Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo Wyborczego Beskidzkiego Stowarzyszenia Paralotniowego:

1)Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz Prezydium Walnego Zgromadzenia;

2)Przyjęcie regulaminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz porządku obrad;

3)Powołanie Komisji Skrutacyjnej;

4)Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w roku 2008;

?Paralotniowy Puchar Beskidów

?strona WWW stowarzyszenia

?stacja meteo na Skrzycznem

?umowy najmu startowisk i lądowisk ? Skrzyczne, Żar, Kaimówka

?prace porządkowe na w/w.

5)Omówienie wykonanych działań na rzecz dzierżawy i modernizacji wschodniego startowiska na Skrzycznem.

6)Przedstawienie rozliczenia finansowego Stowarzyszenia za rok 2008;

7)Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia;

8)Podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowych władz Stowarzyszenia na kolejną kadencje:

?Zarząd stowarzyszenia (prezes, 2 v-ce prezesów, skarbnik, i do 3 członków zarządu);

?Komisja rewizyjna (3-5 osób – przewodniczący, zastępca przewodniczącego, 1-3 członków);

?Sąd koleżeński (3-5 członków);

9)Propozycja Zarządu działalności Stowarzyszenia na roku 2009;

10)Omówienie planu finansowego działalności Stowarzyszenia na rok 2009;

11)Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2009;

12)Omówienie zawodów sportowych ? Paralotniowy Puchar Beskidów 2009.

13)Wolne wnioski;

14)Zakończenie obrad;

Zarząd Beskidzkiego Stowarzyszenia Paralotniowego